Oznamy mestského rozhlasu

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Mesto Levice oznamuje občanom, že sa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu z domácností.

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný v dňoch 27.9. – 1.10. 2021 v deň vývozu komunálneho odpadu a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. Odpad je možné vyložiť k svojej zbernej nádoby do 7.30 hod. ráno v deň vývozu komunálneho odpadu a odpad bude ešte v ten istý deň odvezený. 

V lokalite s bytovými domami bude zber zabezpečovaný v dňoch 4. – 8. 10. 2021a to do 7000 l kontajnerov. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov je zverejnený na stránke mesta v časti mapové portály mesta Levicehttps://gis.levice.sk v časti vrstvy/odpady/kontajnery.

V rámci veľkoobjemového zberu sa bude zbierať odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do nádoby na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Patrí sem najmä starý nábytok, skrine, stoly, stoličky, postele, kreslá, koberce, PVC krytiny, umývadlá, WC misy, okná, dvere, zárubne, kuchynské linky, matrace a pod. Vyložiť je možné tiež elektro odpad rôznych druhov, ktorý sa následne pretriedi na zbernom dvore.

Zakázané je vykladať bioodpad zo záhrad, stavebný odpad, pneumatiky, zeminu, zložky odpadu, ktoré sa dajú triediť ako papier, sklo, plasty, akýkoľvek odpad z priemyselnej činnosti a akýkoľvek nebezpečný odpad.

Zber je určený pre fyzické osoby (občanov). Podnikateľské subjekty a organizácie musia využiť iné spôsoby zberu a likvidácie odpadu.

 


OZNAM o vykonávaní celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) na území mesta Levice a mestských častí

Mesto Levice oznamuje, že dňa 18.10.2021(po dobu 30 dní)začne vykonávať jesennú celoplošnú deratizáciu na verejných priestranstvách mesta Levice a v mestských častiach. Deratizácia sa bude vykonávať prostredníctvom firmy oprávnenej na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

            Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu deratizácie zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku
s kladenými deratizačnými prostriedkami.

            Ďalej mesto Levice za účelom úspešného priebehu celoplošnej deratizácie vyzýva právnické osoby a fyzické osoby, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov a pozemkov v termíne od 18. 10. 2021do 18.11.2021.

            Z hľadiska dosiahnutia čo najvyššej efektivity je potrebné vykonať deratizáciu v meste komplexne, t. j. v tom istom období, čo zabráni migrácii živočíšnych škodcov z deratizačne neošetrených objektov a plôch do objektov a plôch deratizačne ošetrených.


Tradičný levický jarmok je ZRUŠENÝ
 

Mesto Levice na základe odhadovaného vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 dospelo k rozhodnutiu neorganizovať  tradičný jarmok, ktorý sa mal konať v dňoch 14. -17. októbra 2021.

Ďakujeme za pochopenie

Riaditeľstvo jarmoku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odberné miesta na antigénové testy v Leviciach – aktualizované 30.8.2021
 

testovanie - ilustračný obrázok

Odberné miesta na antigénové testy v meste Levice zaradené v sieti poskytovateľov AG testovania Ministerstva zdravotníctva SR:

 • Nemocnica AGEL Levice, s.r.o., Ul. SNP 19

Testovanie prebieha v exteréri vstupu do urgentného prijímu cez okienko, pondelok až piatok od 7:00 h do 15:00 h, cez víkendy od 7:00 h do 11:00 h. Cez sviatky zatvorené.

Od 18.08.2021 je poplatok za testovanie antigénovými testami v sume 5,00 EUR.

Cena ostatných testov pre samoplatcov je:

PCR test – 49,90 EUR (Od 1.7.2021 – 31.8.2021) od 01.09.2021 60,00 EUR

PCR zo slín – 54,90 EUR ( od 1.7.2021 – 31.8.2021) od 1.9.2021 65,00 EUR

Testovanie indikovanie lekárom sa týka iba PCR testu a detí od 10 rokov zúčastňujúcich sa organizovaných letných táborov.

Objednať sa na PCR test je možné cez callcentrum na čísle 036/637 96 63 a cez webový portál korona.gov.sk

 

 • SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, 934 01 Levice

Na antigénové a RT-PCR odberné miesto je možné prísť BEZ OBJEDNANIA, vyšetrení budú všetci občania.

Aktualizovaný cenník pre samoplatcov na MOM SWOT spol. s r.o. platný od 30.08.2021:
Cena za vykonanie antigénového testu (vrátane dodania testu) – 10 EUR/osoba.
Cena za vykonanie RT-PCR testu (vrátane dodania testu) – 50 EUR/osoba.
Cena za určenie protilátok (vrátane dodania testu) – 50 EUR/osoba.

Testovanie RT-PCR testami prebieha počas celého týždňa, od pondelka do nedele, vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného voľna. Výsledok testovania dostanete ešte v ten istý deň.

____________________________________________________________________________________________________________________

Zmeny v zbere odpadov v roku 2021 
 

ilustračný obrázok

Zapracovaním zmien v zákone o odpadoch a v príslušných vyhláškach do nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 156 o odpadoch vznikajú pre občanov, firmy a organizácie na území nášho mesta nové povinnosti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roku 2021.

Cieľom všetkých zmien je postupne znižovať skládkované množstvá odpadu na čo najnižšiu mieru, zvýšiť podiel triedených zložiek odpadu a v neposlednom rade aj zavedenie zberu tzv. biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

ZBER KLASICKÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami je zber zabezpečovaný zo 120 l čiernych plastových nádob označených nálepkou mesta a kontrolným číslom. Z iných nádob odpad nebude zbieraný. Zber je vykonávaný 1x za 2 týždne (od júna po zavedení separovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu). Termíny vývozu sú rovnaké ako v roku 2020. V prípade zmeny bude zazmluvnená organizácia na zber odpadu povinná pre danú nehnuteľnosť túto skutočnosť ohlásiť vopred. Počet nádob pre jednotlivé nehnuteľnosti je daný vyššie spomenutým VZN mesta Levice.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami je zber zabezpečovaný z 1100 l čiernych plastových nádob označených nálepkou mesta a kontrolným číslom.  Počet nádob určuje mesto Levice, pričom na jednu  nádobu pripadá približne  30 bytov, s vývozom spravidla 3x týždenne.

 • Podnikateľské subjekty

Podnikateľské subjekty, firmy, organizácie budú mať pridelené 120 l, prípadne 1100 l nádoby hnedej farby označené nálepkou mesta a kontrolným číslom a vyznačeným počtom vývozov. V pešej zóne budú k dispozícii aj 60 l plastové nádoby. Odpad z iných nádob, neoznačených nádob a odpad uložený vedľa nádob sa nebude odvážať. Veľkosť nádoby a počet vývozov si subjekty určujú podľa vlastného uváženia tak, aby bol zabezpečený dostatočný vývoz odpadu.  Pre uvedené subjekty platí tzv. množstevný zber, to znamená, koľko odpadu vyprodukujem, toľko zaplatím a toľko ho aj vyvezú. Prípadnú zmenu je potrebné vopred nahlásiť na MsÚ Levice.

 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný v dvoch termínoch: na jar a jeseň, a to v deň vývozu komunálneho odpadu. Zber platí pre fyzické osoby. Veľkoobjemový zber bude realizovaný v termíne od 19. – 23. 4. 2021, a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. Odpad je možné vyložiť k svojej zbernej nádobe a bude odvezený v deň vývozu komunálneho odpadu. Jesenný zber bude organizovaný od 27.9. – 1.10. 2021.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami bude zber zabezpečovaný do 7 000 l kontajnerov podľa vopred určeného harmonogramu. Veľkoobjemový zber bude realizovaný v termíne  od 19. – 23.4. 2021, a to formou rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na sídliskách. Miesta rozmiestnenia kontajnerov sú k dispozícii na mapovom portáli mesta Levice https://gis.levice.sk/ v časti vrstvy/odpady/kontajnery. Jesenný zber bude  organizovaný od 4. – 8. 10. 2021.

 

ZBER TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný tzv. vrecovým systémom. Začiatkom roka dostanú domácnosti modré, žlté a čierne vrecia s objemom 120 l. Tieto bude potrebné vyložiť k zbernej nádobe podľa nasledovných termínov:

Papier z modrých vriec – každý nepárny týždeň, v deň vývozu komunálneho odpadu

Plasty zo žltých vriec – každý párny týždeň, v deň vývozu komunálneho odpadu

Do týchto vriec je možné vhadzovať aj tzv. kompozitné obaly a obaly z kovov.

Sklo z čiernych vriec – posledný deň v mesiaci v deň vývozu komunálneho odpadu

Pripúšťa sa ukladanie vytriedeného odpadu aj do 120 l plastových nádob príslušnej farby a to tak, aby bol odpad vysypateľný do zberového vozidla.V prípade zničenia vriec je možné vyžiadať si náhradné vrecia u dodávateľa služby vývozu odpadu.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami sú rozmiestnené farebné 1100 l, resp. 700 l nádoby s popisom odpadu, ktorý patrí do jednotlivých nádob. Termíny vývozu budú nasledovné:

Papier z modrých 1100 l nádob –  2x týždenne, a to každý utorok a piatok

Plasty zo žltých 1100 l nádob – 2x týždenne, a to každý pondelok a štvrtok

Do týchto nádob je možné vhadzovať aj tzv. kompozitné obaly a obaly z kovov.

Sklo zo zelených spravidla 700 l nádob – 1x týždenne, a to v stredu.

ilustračný obrázok - BRKO

TRIEDENÝ ZBER BIOODPADU

Najväčšia zmena v roku 2021 sa dotýka práve tejto zložky odpadu.

 • Rodinné domy

V lokalite s rodinnými domami bude zber zabezpečovaný len 2x ročne, a to na jar a jeseň. Presné termíny budú určené následne. Zber sa týka najmä orezov stromov a kríkov a bude prebiehať zvyčajne v mesiaci marec-apríl a aj v mesiaci október-november. Vo vyhradených termínoch bude možné vyložiť takýto odpad pred svoju nehnuteľnosť k zbernej nádobe. V ostatných obdobiach roka už takýto zber nebude realizovaný. Zber bioodpadu v tomto roku  bude od 12. – 15.4. 2021 a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. Odpad je možné vyložiť najskôr 5.4.2021.  Odpad vyložený po 12.4.2021 nebude odvezený, a majiteľ si ho bude musieť zlikvidovať na vlastné náklady. Jesenný zber bude  organizovaný od 11. – 15.10. 2021.

 

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO  ODPADU (tzv. BRKO)

Ako náhrada za znížený vývoz zeleného odpadu bude zabezpečovaný zber tzv. BRKO (biologicky rozložiteľný odpad podobný kuchynskému a reštauračnému odpadu).

V zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou mesta zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, tzv. BRKO.

Od polovice apríla sa v meste začal rozvoz špeciálnych odpadových nádob na separovanie biologicky rozložiteľných odpadov, tzv. BRKO. od 17.5.2021 začíname so skúšobným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

 • Rodinné domy

Domácnosti v rodinných domoch dostávajú špeciálne odpadové nádoby hnedej farby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vrátane pokosenej trávy, burín a pod.  Zároveň  s nádobami dostanú občania leták s informáciami k zberu takéhoto druhu odpadu. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané. Zber bude zabezpečovaný 1x za 2 týždne (každý nepárny týždeň ). Po zavedení zberu BRKO bude zber zmesového komunálneho odpadu vykonávaný len 1x za 2 týždne (každý párny týždeň). Takto, striedavým spôsobom, pôjde zber po celý rok – t.j. párny týždeň komunálny odpad, nepárny týždeň BRKO. V prípade, že budú mať domácnosti väčšie množstvo bioodpadu, musia si zabezpečiť zhodnotenie napr. domácim kompostovaním alebo dovozom na zberný dvor mesta Levice. Zber konárov sa bude konať len 2x ročne – na jar a na jeseň.

 • Bytové domy

V lokalite s bytovými domami sú rozmiestnené 240 l špeciálne nádoby hnedej farby na ukladanie tzv. BRKO so zberom 2x týždenne. Domácnosti dostanú 7-10 l nádobky (košíky) na domáce zhromažďovanie takéhoto odpadu. Zberné nádoby – košíky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad si občania môžu vyzdvihnúť do 11.6.2021 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod., v stredu do 17:00 h v priestoroch Klubu dôchodcov na Poľnej ulici č. 4  (nie na MsÚ Levice ako bolo pôvodne avizované). Zberné nádoby  – košíky budú vydávané pre občanov s trvalým pobytom v bytových domoch. Košíky za bytové domy môže tiež prevziať správca bytového domu, resp. domový dôverník, ktorý so sebou musí priniesť menný zoznam občanov s trvalým pobytom v jednotlivých bytoch. Prebratie týchto košíkov je na dobrovoľnej báze. Ukladanie takéhoto odpadu k nádobám na komunálny odpad je zakázané.

Čo patrí do kuchynského odpadu ?

 • vyšky a šupky z ovocia a zeleniny,
 • škrupiny z vajec, orechov,
 • izbové a rezané kvety /bez nádob a viazania/,
 • papierové servítky, vreckovky, vlasy,
 • hobliny, piliny, drevená vláknina
 • zvyšky kávy, vrecká s čajom,
 • záhradný biologicky rozložiteľný odpad /listy, burina, pokosená tráva, jemné posekané vetvičky/, seno, slama
 • starý chlieb a pečivo, cestoviny
 • potraviny rastlinného pôvodu po dátume spotreby – bez obalov

 

Nepatrí sem

 • mäso, ryby, mliečne výrobky – a ich zvyšky
 • tekuté zložky biologicky rozložiteľného odpadu – polievky, omáčky a pod.
 • popol z uhlia a dreva
 • cigaretové ohorky
 • prach zo smetí a vysávania
 • použitý olej a masť
 • všetky ostatné zložky triedeného odpadu /papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky/, guma
 • nebezpečné odpady /lieky, farby, batérie, chemické prostriedky a pod./
 • uhynuté zvieratá a zvieracie exkrementy.
 • akýkoľvek obalový a viazací materiál

 

UPOZORNENIE !

Odpad je potrebné vysypať do nádob na BRKO bez akýchkoľvek obalov, vreciek, tašiek a podobne. Ak sa nachádza v nádobe odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ je povinný na vlastné náklady tento odpad správne rozdeliť.

 

ZBERNÝ DVOR

Aj v roku 2021 je pre občanov mesta k dispozícii Zberný dvor na Mochovskej ul. Otvorený je počas pracovných dní od 7:30 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 7:30 hod. – 12:00 hod. Na zberný dvor je umožnené fyzický osobám bezplatne doniesť primerané množstvo odpadu svojej spotrebe, uvedené vo VZN mesta Levice č. 156 o odpadoch, vrátane nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Možné je doniesť aj drobný stavebný odpad a zeminu, ale len za úhradu. Poplatok na rok 2021 je nezmenený, a to 40 Eur na tonu odpadu. Pneumatiky je zakázané doniesť, je potrebné ich odovzdať v niektorej z prevádzok pneuservisu, kde sú povinní ich zobrať  zdarma. Firmy, podnikajúce osoby a organizácie majú na území mesta zavedený množstevný zber, a preto nie je možné nimi produkované odpady dovážať na zberný dvor.

Novoprijatými opatreniami je možné zabezpečiť triedenie všetkých druhov odpadu v čo najväčšej miere a vyhnúť sa ukladaniu odpadu na skládkach, čo je najdrahším riešením.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Lesy sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch máme povinnosť :

 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správe alebo v užívaní;

 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.);

Zakázané je :

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;

 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte a uveďte: kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať

Telefónne č. 150 tiesňová linka

                  č. 112 linka Integrovaného záchranného systému


 

Darovanie krvi

Hematologicko -transfuziologické oddelenie v Leviciach prosí darcov všetkých krvných skupín, z dôvodu akútneho nedostatku krvi, aby prišli darovať krv každý utorok do nemocnice v Leviciach.

Darovať krv môžu každý pracovný utorok od 7:00 – 11:00 hodiny.

Na darovanie krvi sa je potrebné objednať na tel. čísle 036/6312 804

Kolektív hematologicko-transfuziologického oddelenia ďakuje všetkým darcom krvi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________