Oznamy mestského rozhlasu

 

OZNAM o vykonávaní celoplošnej jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) na území mesta Levice

Mesto Levice oznamuje, že dňa 07.11.2022 (po dobu 14 dní) na verejných priestranstvách mesta Levice a mestských častí začne vykonávať jesennú celoplošnú deratizáciu prostredníctvom firmy oprávnenej na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov. Mesto Levice žiada všetkých občanov, aby s deratizačnými nástrahami nemanipulovali a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s kladenými deratizačnými prostriedkami.

Ďalej mesto Levice za účelom úspešného priebehu celoplošnej deratizácie vyzýva právnické osoby a fyzické osoby, na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov a pozemkov v termíne od 07.11.2022 do 18.11.2022. Z hľadiska dosiahnutia čo najvyššej efektivity je potrebné vykonať deratizáciu v meste komplexne, t. j. v tom istom období, čo zabráni migrácii živočíšnych škodcov z deratizačne neošetrených objektov a plôch do objektov a plôch deratizačne ošetrených.

 Jesenný zber triedeného bioodpadu z rodinných domov

Jesenný zber bioodpadu bude realizovaný v mestských častiach od 10.10. do 14.10.2022meste Levice od 17.10. do 28.10.2022, a to formou zberu z prahu nehnuteľnosti. V uvedených termínoch bude možné vyložiť takýto odpad pred svoju nehnuteľnosť k zbernej nádobe.

Zber zeleného odpadu sa týka najmä orezov stromov a kríkov. Odvážať sa budú konáre popílené, resp. zrezané na max. dĺžku 1,5 m a s max. hrúbkou 10 cm.

Zelený odpad v primeranom množstve je potrebné vyložiť najneskôr do 8:00 hod. v prvý deň určený v harmonograme a najskôr 7 dní pred uvedeným termínom, čiže 3.10. (mestské časti) a 10.10. (mesto Levice). Odpad vyložený po termíne nebude odvezený a vlastník nehnuteľnosti si ho bude musieť odviezť na vlastné náklady.OZNAM

Mesto Levice, ako obstarávateľ Územného plánu mesta Levice, v súlade so Zákonom č.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,OZNAMUJE

verejnosti začatie prerokovania  návrhu Zmien a doplnkov č. 21k Územnému plánu mesta Levice

od 12.09.2022 do 12.10.2022

Predmetom prerokovania je zmena funkčného využitia územia v lokalitách:

Lokalita „a“ – Zmena funkčného využitia územia z bývania a záhrad na vybavenosť pre rozšírenie existujúceho záhradného centra na Koháryho ulici – žiadateľom je Ing. Rudolf Martinák, Tlmače;

Lokalita „b“ –  Zmena lokality Za Nadjazdom pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu z výhľadového na návrhové obdobie – zámer investora Almatrans, s.r.o., Levice;

Lokalita „c“ –  Zmena funkčného využitia územia z viníc na nízkopodlažnú zástavbu v mestskej časti Malý Kiar– zámer investora PRENT s.r.o., Levice;

Lokalita „d“ –  Zmena funkčného využitia územia zo sociálneho občianskeho vybavenia na obytné plochy s nízkopodlažnou zástavbou, v priestore medzi areálom nemocnice a existujúcou
zástavbou rodinných domov -žiadateľom je pani Helena Danková a pán Peter Danko, Levice;

Lokalita „e“ –  Zmena funkčného využitia územia zo sociálneho občianskeho vybavenia na obytné plochy s viacpodlažnou zástavbou v OS Rybníky, v areáli bývalej sídliskovej kotolne – zámer
investora AVS GROUP, s.r.o.,Levice;

Lokalita „f“ –  Zmena funkčného využitia územia z viníc na nízkopodlažnú zástavbu na Pivničnej ulici –žiadateľom je MUDr. Roman Szabó, Levice;

Lokalita „g“ –  Zakreslenie parkovacích plôch podľa Koncepcie riešenia statickej dopravy a úprava regulatívu v záväznej časti.

S návrhom zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Levice sa možno oboznámiť na MsÚ- oddelení územného plánovania a  stavebného poriadku,  na Námestí hrdinov 1 v Leviciach v stránkových dňoch, na internetovej stránke mesta www.levice.sk a na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutoční dňa 27.septembra 2022 o 10:00  hodine, na prvom poschodí v sobášnej sieni MsÚ, na Námestí hrdinov v Leviciach.

Pripomienky k predmetnému návrhu zmien a doplnkov k ÚPN mesta Levice je možné uplatniť písomnou formou do 12.októbra 2022na adrese: Mestský  úrad Levice,  Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice.

 RNDr. Ján Krtík

primátor mesta


VÝMENA JÓDOVÝCH TABLIET

Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Levice, organizácie a podniky na území mesta Levice sa uskutoční                                                    

od15. augusta 2022 do 30. septembra 2022 na Mestskom úrade Levice, prízemie, č. dverí 15, počas úradných hodín (vstup cez zadný vchod z Holubyho ul.).

Nové balenie jódovej profylaxie bude bezplatne vydané na základe preukázania sa občianskym preukazom. Tabletky pre celú rodinu môže vymeniť aj jeden člen rodiny starší ako 15 rokov. Zároveň je možné na mieste odovzdať staré jódové tablety. Zástupcovia organizácií si konkrétny termín odberu jódovej profylaxie pre zamestnancov môžu dohodnúť vopred telefonicky na t.č. 036/6350 221, 0910 598 989, prípadne mailom na bozp@levice.sk .

➡️ Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov mestských častí Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša bude zabezpečená priamo v mestskej časti. O presnom čase a dátume budú občania informovaní v rozhlase príslušnej mestskej časti
.
➡️ Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov Ladislavovho dvora bude zabezpečená v spolupráci s Komunitným centrom.

‼️ Upozorňujeme občanov, že jódové tabletky je potrebné užiť len v prípade havárie jadrovej elektrárne, nie preventívne. Ich podanie sa viaže na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

 


PRICHÁDZA ĎALŠIA PRÍLEŽITOSŤ PRE LEVICE ZÍSKAŤ NOVÚ ODDYCHOVÚ ZÓNU – “ČISTINKU”

Mesto Levice sa zapojilo do súťaže spoločností Lidl o realizáciu mestskej športovo-oddychovej zóny, tzv. Čistinky pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. 

Takéto projekty sú vynikajúca príležitosť zveľadiť verejné priestranstvá v našom meste a získať pekný priestor na oddych aj šport. Preto sme ani chvíľu neváhali s prihlásením mesta Levice do tejto súťaže. Veríme, že spoločnými silami sa nám  podarí získať pre naše mesto novú oddychovú zónu ! 

👉 O tom, či bude v našom meste Lidl ČISTINKA vybudovaná, môžete rozhodnúť aj Vy.

 
Termín súťaže: od 15.augusta do 25. septembra 2022

Lidl Čistinka je mestská oddychová zóna tvorená zo štyroch prepojených modulov. Hlavná myšlienka spočíva v základnom “štvorci” s rozmerom 12x12m a 15x15m a variabilnom usporiadaní v akomkoľvek priestore s ohľadom na pozemok a lokalitu. Každý modul má svoju funkciu a charakter, a spolu tvoria kompaktnú zónu, ktorá nesie názov Lidl Čistinka. Takto vyskladaný mestský park dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. 

Ako bude možné hlasovať: Každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladni 1 x  hlasovaciu kartičku. Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších celých 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej  kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranému mestu / obci.  Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehať na webstránke www.lidl.sk/cistinka. Webová stránka bude spustená pred začiatkom súťaže. Lidl Čistinku získa 5 miest. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií, Čistinku získa v každej kategórii jedno mesto s najvyšším počtom hlasov.

Ako bude Lidl Čistinka vyzerať: Lidl Čistinka je priestor,  kde sa budú ľudia radi stretávať, kde sa budú miešať generácie a kde bude nie len dostatok zelene, ale aj zábavy pre všetkých. Pre lepšiu predstavu, za čo budeme hlasovať, si môžete pozrieť videovizualizáciu na https://www.youtube.com/watch?v=8DU84ewZ9uE  . Na Lidl Čistinke nájdete priestor aj pre šport, ale aj pre oddych. Všetky štyri moduly sú navrhnuté tak, aby tvorili jednotný celok:

  •     Zábava aj pre najmenších na Lidl Čistinke : Tento modul má rozmer 12×12 m a bude slúžiť ako hracia plocha pre najmenšie deti. V zeleni, obklopené možnosťou na sedenie,  bude vsadené detské ihrisko so  šmykľavkou a hojdačkou.  

  •     Grilovačka pre všetkých na Lidl Čistinke: Modul o rozmere 12x12m, pre ktorý je charakteristické ohnisko  a príjemné posedenie pod prístreškom. Sú tu priestranné stoly a sedenie v tesnej blízkosti dvoch ohnísk, kde sa dá pripraviť grilovačka či už vo dvojici, alebo aj c celou rodinou a kamarátmi.