Prírodné pomery

Levice

Na okraji úrodnej Podunajskej nížiny, kde sa široká rovina dolného toku Hrona dotýka západných úbočí Ipeľskej pahorkatiny, na mieste, kadiaľ už od dávnych čias vedú dôležité cesty do údolia stredného Pohronia a do starobylých banských miest, tam leží mesto Levice. Mesto v zaujímavom a podmanivom prírodnom prostredí má veľmi bohatú minulosť a pestrú prítomnosť. Patria k nemu aj pripojené obce Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.

Výhľad Šiklóš
Výhľad z rozhľadne Vápnik/Šiklóš

Mesto Levice sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny tam, kde sa stretáva rozľahlá ľavobrežná niva Hrona s mierne zvlneným okrajom Ipeľskej pahorkatiny.

Okolie Levíc sa vyznačuje teplou, mierne suchou klímou s priemernou ročnou teplotou 9,5°C (januárová teplota –2,2°C, júlová teplota 20°C, priemerná letná teplota 16,2°C) a ročným úhrnom zrážok 628mm. Snehová pokrývka trvá približne 40 dní. Dĺžka slnečného svitu je asi 2100 hodín ročne.

V blízkosti mesta sa nachádza viacero hodnotných prírodných území.

Rybníky Levice
Rybníky Levice

Levické rybníky pri potoku Perec boli vyhlásené za chránený areál roku 1974 a priamo nadväzuje na intravilán mesta Levice. Táto významná lokalita bola vybudovaná v rokoch 1950 – 1956 ako sústava umelých rybníkov.    

Šiklóš - pamätník
Pamätník – rozhľadňa Šiklóš na vrchu Vápnik

Významným prírodným územím je Vápnik – 274m n. m. ( starší názov Šiklóš ), najväčšia travertínová uloženina v Podunajskej nížine. Územie narušila ťažba travertínu a stavba pamätníka venovaného tunajším bojom v období druhej svetovej vojny – tvorí ho vysoký betónový monolit rozhľadne klinovitého tvaru.

Levický hrad

Zaujímavým územím je masív Kalvárie so zrúcaninami hradu; je to pozostatok treťohornej vulkanickej činnosti, s mnohými teplomilnými druhmi rastlín a živočíchov, najmä hmyzu.

Levický park

Hodnotný je aj prírodný park okolo zaniknutého kaštieľa Schoellerovcov. V meste sa vyskytujú viaceré chránené stromy. Na Námestí hrdinov rastie vzácny strom paulovnia plstnatá, pred obchodnou akadémiou pagaštany konské a na levickom cintoríne sú celé aleje týchto pagaštanov. Celkom ich je v našom meste okolo 800.

rieka Hron

Najväčší vodný tok pretekajúci severojužným smerom je rieka Hron. Svojou činnosťou rozhodujúcou mierou modelovala okolitú časť Podunajskej nížiny.


Kanál Hrona - Levice

Cez mesto preteká umelo vybudovaný kanál Hrona – Perec, ktorý bol dobudovaný v roku 1634, aby odvodňoval okolité močiare.